Posláním Domova pro matky a děti v nouzi Salus o.p.s. je poskytnout matce a jejím dětem, sluzby_saluskteré se ocitly v nouzi, sociální služby, které předejdou jejich sociálnímu vyloučení z  přirozeného prostředí. Po nezbytně dlouhou dobu má matka se svým dítětem či dětmi (případně těhotná žena) možnost zabezpečit své základní potřeby. Zároveň může za podpory a pomoci našich pracovníků začít řešit problémy, které způsobily její ztrátu bydlení.

 

Cíle poskytovaných služeb

Cílem služeb je poskytnutí podpory a pomoci matce, která se přizpůsobuje v klidu a bezpečí na svou novou sociální situaci. Může zjistit příčiny, které stály za ubytováním v azylovém domě a může se je během pobytu v DS snažit odstranit.

 

Konkrétní cíle

 • předejít sociálnímu vyloučení
 • opětovné sociální začlenění
 • stabilizace uživatelů v jejich problémové sociální situaci (možnost zajištění základních životních potřeb, psychická podpora)
 • poskytnout uživatelům důstojné prostředí, klid, podporu a zacházení
 • vytvářet podmínky pobytu v DS podobné domácímu prostředí
 • podporovat uživatelku k odpovědnosti za řešení svých problémů
 • nabídnout uživatelce a dětem využití veřejných služeb a organizací, kulturní akce apod.
 • pomoci uživatelce při zvládání běžných činností v životě (hospodaření s penězi; základní administrativní úkony: např. napsání žádosti, sjednání splátkového kalendáře aj.; komunikace s úřady, exekutory; jednání na úřadech apod.)

 

Komu je služba určena (cílová skupina)

Domov pro matky a děti v nouzi Salus o. p. s.  poskytuje své služby:

 • matkám s dětmi do 18 let. V případě dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání do 26 let věku dítěte (matka doloží potvrzení o studiu dítěte).
 • těhotným ženám (nutno prokázat těhotenským průkazem)

 

Okruh osob, kterým nelze poskytnout sociální službu

 • otec s dítětem (dětmi)
 • žena bez dítěte (vyjma těhotné ženy)
 • žena nebo její dítě (děti), která je infekčně nemocná
 • žena, dítě vyžadující ústavní péči
 • žena zbavena právní způsobilosti
 • žena nebo její dítě s tělesným postižením, které vyžaduje bezbariérový přístup
 • žena s těžkým smyslovým postižením (hluchota, slepota, hluchoněmost)
 • žena, dítě s duševním onemocněním, jejichž chování by narušovalo kolektivní soužití v DS
 • žena s neznalostí českého jazyka (nedorozumí se)
 • žena závislá na alkoholu
 • žena užívající drogy (např. stimulanty, opiáty, halucinogeny, konopné drogy apod.)
 • žena, které byla dána výpověď Smlouvy o poskytování sociální služby z důvodu hrubého porušení Domácího řádu DS (před uplynutím lhůty 6-ti měsíců od podání výpovědi)

 

Poskytované služby

 • poskytnutí ubytování (vlastní pokoj, společenská místnost, společná kuchyň a sociální zařízení)
 • poskytnutí podmínek pro přípravu stravy. V případě žádosti pomoc při přípravě stravy.
 • poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení, výměnu ložního prádla
 • podpora dovedností při péči o domácnost
 • pomoc při hospodaření s finančními prostředky
 • základní sociální poradenství
 • pomoc při uplatňování oprávněných dávek a nároků (např. vyřízení sociálních dávek)
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou
 • pomoc při zprostředkování odborné pomoci (občanská, právní, pedagogicko-psychologická poradna, psycholog, etoped, lékaři atd.)

 

Místo poskytování sociálních služeb v DS

Salus o. p. s. na ulici Tyršova 1015 v Kopřivnici

 

Prostory, technické a materiální zabezpečení

Vlastníkem budovy je Město Kopřivnice, naše organizace má objekt pronajatý. Budova se nachází v klidové zóně na okraji města, v zástavbě rodinných domů. Poblíž jsou veřejná sportoviště (letní koupaliště, krytý bazén, minigolf, zimní stadion, fotbalové hřiště, sjezdovka), ale také základní škola, s jejichž vedením máme dohodnutou spolupráci (děti nezameškávají školní docházku), poliklinika a dětská lékařka, která s námi spolupracuje. Velice snadná je dostupnost centra města a dopravních struktur (vlakové nádraží, autobusové zastávky).

 

V přízemí zařízení se nachází vstupní hala, která slouží jako návštěvní místnost, ředitelna, místnost pro pracovníka v sociálních službách včetně hygienického zázemí. Ve druhém patře jsou dva pokoje pro matku s dětmi, kuchyň, společenská místnost a sociální zařízení (WC, sprcha, umyvadla). Ve třetím patře jsou tři pokoje pro rodiče s dětmi, kuchyň, společenská místnost, sociální zařízení a sušárna.

 

Celková velikost 380 m2 .

 

Doba poskytovaných služeb

Nepřetržitě, 24 hodin denně.

 

Zásady poskytování služeb

Zásada rovnosti

Vztah mezi pracovníky DS a uživateli je rovnocenný. Pracovníci nejednají s uživateli z nadřízené pozice. Služby jsou poskytovány bez rozdílu rasy, etnické příslušnosti, náboženství, věku, sexuální orientace, politické či státní příslušnosti.

Zásada bezpečného a klidného prostředí

Snažíme se, aby se uživatelé cítili v našem zařízení co nejvíce jako „doma“. Dle  možností zkvalitňujeme materiální a technické vybavení našeho zařízení.

Zásada individuálního přístupu k uživateli

Ke každému uživateli našich služeb přistupujeme jako k jedinečné osobnosti. Každá osoba má potřebu řešit jiné problémy, jiným způsobem, které si stanoví ve svém Individuálním plánu.

Zásada poskytování sociálních služeb v souladu s Listinou základních práv a svobod

Poskytování služeb našeho zařízení je v souladu se základními právy a svobodami našich uživatelů – např. právo na soukromí, důstojné zacházení, svoboda pohybu, vyjadřování svých názorů, právo svobodné volby.

Zásada respektu svobodné volby uživatelky

Rozhodnutí uživatelky, jaké problémy a jakým způsobem je bude řešit, respektujeme.

Zásada podpory uživatelky

Podporujeme uživatelku, aby dokázala vyjádřit své názory. Současně se snažíme, aby přijímala odpovědnost za svá rozhodnutí.

Zásada srozumitelnosti

Všichni pracovníci zařízení podávají informace, rady, doporučení, vysvětlují postupy a komunikují s uživatelkou formou, které dokáže porozumět.

Zásada profesionálního poskytování sociálních služeb

Pracovníci našeho zařízení využívají svého dosaženého vzdělání, pravidelně se účastní školení, týmových supervizí. Doplňují si informace z oboru sebevzděláváním prostřednictvím médií, tisku, odborné literatury, odborných časopisů.

Zásada týmové spolupráce

Při své práci klademe důraz na týmovou spolupráci, snažíme se vzájemně podporovat, předávat si rady a doporučení. Respektujeme se navzájem.

Zásada dodržování mlčenlivosti

Jakékoli informace o uživatelích naší služby a interní záležitosti týkající se Salus o. p. s. nesdělujeme jiným osobám, na veřejnosti apod. Výjimkou je plnění zákonné povinnosti – na vyžádání podání informací orgánu sociálně právní ochrany dětí, soudu, orgánům činným v trestním řízení.

 

Poskytování sociální služby se řídí platnou legislativou 

 • Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 • Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Stížnosti

Uživatelé mají právo kdykoli podat stížnost týkající se poskytování služeb v našem zařízení bez jakéhokoli ohrožení. Žádným způsobem se vůči nim po podání nemění chování pracovníků DS. Uživatelé mohou podat stížnost i v zastoupení jiné fyzické osoby (např. manžel, partner, přítel, rodič apod.) nebo osoby právnické (např. úřad, občanská poradna, atd.).

 

Stížnost mohou podat:

 • písemně
 • ústně
 • anonymně

 

Podanou stížnost vyřizuje ředitel zařízení. Pokud nejsou s výsledkem řešení stížností uživatelé spokojeni mohou stížnost podstoupit k řešení správní radě Salus o. p. s..

 

Způsoby ukončení poskytování sociálních služeb v DS

 • uplynutím doby platnosti Smlouvy o poskytování sociálních služeb v DS
 • výpovědí ze strany uživatele
 • výpovědí ze strany poskytovatele