Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány rodinám s dětmi, které nedokáží samy bez sluzby_sanacepomoci řešit svou nepříznivou sociální situaci a v důsledku této situace je ohrožen příznivý vývoj dítěte. Mohou pomáhat i při řešení situací, kdy dítě již bylo z rodiny odebráno pro nepříznivý stav v rodině. Snažíme s uživatele motivovat ke změně, která vede k odstraňování příčin jejich problémů.

 

 Cíle služby

 • zachování stávající rodiny s dětmi
 • nezhoršování sociální, ekonomické a kulturní situace v rodině
 • orientace uživatelů v síti úřadů, institucí a sociálních služeb v místním prostředí
 • pomoc při vyřizování oprávněných dávek a nároků
 • podpora a pomoc při hospodaření s penězi
 • zvýšení sociálních dovedností uživatelů
 • pomoc a podpora při přípravě dětí do škol
 • pomoc s řešením konkrétní problémové situace uživatelů

 

Cílová skupina

Služby jsou určeny rodinám s dětmi do 18-ti let, které potřebují pomoci s řešením problémů, které ohrožují vývoj dítěte v rodině. Jsou určeny také jednotlivým členům rodiny, kteří nejsou sami schopni zajistit optimální výchovu a péči dětem. Jedná se o rodiny v dlouhodobé nepříznivé sociální situaci, kterou je např. rozvodová problematika, výchovné problémy s dětmi, nefunkční postupy výchovy, rodiny, ve kterých je dítě zanedbáváno.

Služby poskytujeme také rodičům, kterým dítě již bylo odebráno z péče, ale usilují o jeho navrácení do rodiny.

 

Služby nejsou určeny

 • rodinám bez dítěte
 • rodinám s dětmi staršími 18-ti let
 • osobám drogově závislých včetně alkoholové závislosti
 • osobám s akutním psychotickým onemocněním

 

Poskytované služby

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

 1. pracovně výchovná činnost s dětmi
 2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních
 3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte
 4. zajištění podmínek s poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí
 5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět

Sociálně terapeutické činnosti

 1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu a rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

 

Místo poskytování služby

 • přirozené sociální prostředí uživatelů služeb (např. jejich domácnost)
 • Salus o. p. s., Tyršova 1015, Kopřivnice
 • v případě potřeby mohou být služby poskytovány také na veřejných místech (úřady, instituce, zdravotnická zařízení, školy, školky apod.)

Služby jsou poskytovány ve městě Kopřivnice, Příbor a Štramberk.

 

Doba poskytování služby

Od pondělí do pátku v době od 8:00 do 16:00. Čas setkání je stanoven po předchozí domluvě s uživateli služeb.

 

Cena za poskytované služby

Sociálně aktivizační služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně.

 

Zásady poskytování sociální služby

Zásada dodržování základních lidských práv

Zásada respektování jedinečnosti uživatele bez ohledu na jeho etnickou příslušnost, původ, rasu či barvu pleti, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

Zásada mlčenlivosti

Informace, které nám uživatelé sdělují nepředáváme třetím osobám. Výjimkou je plnění zákonné povinnosti – na vyžádání podání informací orgánu sociálně právní ochrany dětí, soudu, orgánům činným v trestním řízení.

Zásada ochrany osobních údajů

Osobní údaje uživatelů nepředáváme třetím osobám. Při poskytování služeb se řídíme zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zásada podpory uživatelů

Podporujeme uživatele, aby dokázali vyjádřit své názory. Současně se snažíme, aby přijímali odpovědnost za svá rozhodnutí.

Zásada srozumitelnosti

Všichni pracovníci zařízené podávají informace, rady, doporučení, vysvětlují postupy a komunikují s uživateli formou, které dokážou porozumět.

Zásada profesionálního poskytování sociálních služeb

Pracovníci našeho zařízení využívají svého dosaženého vzdělání, pravidelně se účastní školení, týmových supervizí. Doplňují si informace z oboru sebevzděláváním prostřednictvím médií, tisku, odborné literatury, odborných časopisů.

Zásada dobrovolnosti

Sociálně aktivizační služby poskytujeme uživatelům, kteří se pro jejich využívání rozhodli dobrovolně, na základě své vlastní vůle.

Zásada individuálního přístupu

Služby jsou uživatelům poskytovány na základě jejich individuálních potřeb.

Zásada přirozeného prostředí uživatelů

Služby jsou poskytovány v přirozeném uživatelů (např. v jejich domácnostech)

 

Poskytování sociální služby se řídí platnou legislativou

 • Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláškou č. 505/2006 Sb.
 • Zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Stížnosti

V případě, že uživatelé nejsou spokojeni se způsobem poskytování služeb, mohou podat stížnost přímo pracovníkovi SAS nebo v zařízení Salus o. p. s, a to:

 • písemnou – prostřednictvím pošty, e-mailu, předáním do zařízení Salus o. p. s.
 • ústní – pracovníkovi nebo řediteli zařízení.

Stížnost mohou podat i anonymně.

Stížnost vyřizuje ředitel zařízení. Pokud s výsledkem řešení nebude uživatel spokojen, může požádat o přešetření stížnosti správní radu Salus o. p. s.

 

Způsob ukončení poskytování sociálně aktivizačních služeb

 • uplynutím doby platnosti Smlouvy o poskytování sociálně aktivizačních služeb
 • výpovědí ze strany uživatele
 • výpovědí ze strany poskytovatele